Obchodné podmienky

Záruka a reklamácia

Aj keď je percento reklamácií mizivé, je dobré vedieť, že u nás máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode. Je v našom záujme všetky reklamácie riešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie, ako je nutné (spravidla je všetko vyriešené do niekoľkých dní).
Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý ma tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii poštou na adresu:
Breco s.r.o.
Kalvária 3, 949 01 Nitra

Do zásielky priložte reklamačný protokol, v ktorom uvediete, z akého dôvodu výrobok reklamujete. Ďalej priložte do zásielky kópiu faktúry, alebo údaje, podľa ktorých Vás budeme schopní identifikovať (meno, na ktoré bola objednávka uskutočnená).
V sprievodnom liste takisto uveďte, akým spôsobom máme postupovať v prípade uznania reklamácie, či chcete výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí uveďte číslo účtu, na ktorý bude čiastka prevedená.
Nezabudnite ani na kompletné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať. Reklamovaný tovar, prosím, bezpečne zabaľte a odosielajte s ochranným obalom. Neodosielajte len v originálnom balení výrobku.
Reklamovaný tovar je možné priniesť osobne na našu adresu. Reklamovaný výrobok nie je nutné adresovať konkrétnemu pracovníkovi. Každú reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme. Zákazník je informovaný do 7 dní od prijatia reklamácie telefonicky, príp. reklamačným protokolom.

REKLAMAČNÝ PROTOKOL si stiahnite TU.

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky breco.sk platia pre nákup v internetovom obchode https://www.breco.sk/. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.breco.sk/ je Breco s.r.o. Kalvária 3, 949 01 Nitra,  IČO 52 846 547 IČ DPH: SK
DIČ:  v OR vedenom Okresným súdom Nitra.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami breco.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami breco.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.
Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo, alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu, alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar, poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.
Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. rúže, krémy, štetce na líčenie a pod.). Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.
Formulár na odstúpenie od kupnej zmluvy sme Vám zaslali v prílohe potvrdenia objednávky.

4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia
Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.

ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho, resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu, resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5. Možnosti platby
V internetovom obchode www.breco.sl môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
Dobierka – najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte. Cena: 1,20 €
Bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí. Cena: 0 €
GOPAY – platba sa vykonáva on-line cez platobnú bránu GoPay, ktorá sa vám načíta po odoslaní objednávky. Ide o veľmi rozšírený, bezpečný a rýchly druh platby, vďaka ktorému ihneď vieme o vykonanej platbe. Najrýchlejší spôsob platby. Cez platobnú bránu môžete platiť platobnými kartami a tiež využívať online platobné tlačidlá. Cena: 0 €

6. Ceny dopravy
Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.
Slovenská pošta – Balík na poštu – balík bude doručený pod vaším menom na príslušnú poštu, doba dodania zásielky je max. 2 prac. dni. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 18 dní. Cena za základný balík bez extra hmotnosti: 3,20€ s DPH
Slovenská pošta – Balík na adresu – rýchly spôsob doručenia, doba dodania zásielky je max. 2 prac. dni. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 18 dní. Cena za balík štandardnej hmotnosti: 3,60€ s DPH
DPD kuríer – rýchlejší a kvalitnejší spôsob doručenia, doba dodania zásielky je max. 2 prac. dni. Kuriér Vás bude kontaktovať telefonický resp. smskou. Cena: 3,60€ s DPH za balík základnej hmotnosti.
DPD Zahraničie (CZ, HU, AT) – spôsob doručenia balíkov do troch zahraničných krajín (Česká republika, Maďarsko a Rakúsko). Do troch pracovných dní od dňa odoslania bude tovar u Vás. Cena: 7,90€ s DPH za balík základnej hmotnosti.
Poznámka: ak objednávate zo zahraničia, treba uviesť ako spôsob platby bankový prevod. Na dobieku do zahraničia neodosielame.

7. Ceny
Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

8. Zľavy a zľavové kupóny
V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.
V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.
Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

9. Ochrana osobných údajov
IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201411328.
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v “Poznámke k objednávke” žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
Prevádzkovateľ internetového obchodu breco.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”.
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu brecco.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

10. Alternatívny spôsob riešenia sporov
1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@breco.sk
2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

11. Záverečné ustanovenia
Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.1.2018
Prenájom Rohoží podmienky a ustanovenia:
1. PRODUKTY a CENY
Závezné ceny za produkty a služby pre zákazníka, budú odoslané na e-mail zákazníka po vyplnení objednávkového formulára. Ceny za prenájom sa môžu znížiť v prípade väčšieho množstva prenajatých rohoží.
2. UMIESTNENIE ROHOŽÍ, príp. INÉ POZNÁMKY
Dátum začiatku služby sa dohodne idividuálne pri zadávaní objednávky v elektronickom formulári. Zmluva sa uzatvára štandartne na dva roky, ak zákaznik neurčí iné podmienky.
V elektronickom formulári je Pripravená kolónka Poznámka: Kde Zákazník uvedie Špecifikáciu umiestnenia prenajatých rohoží a taktiež špeciálne podmienky pre ich výmenu.
3. VÝMENY A DOPRAVA
Breco s.r.o. sa zaväzuje k doručeniu a výmene rohoží podľa špecifikácie vo vytvorenej a potvrdenej objednávke oboma stranami, alebo v zmysle neskorších dohôd medzi zmluvnými stranami. Doručenie a výmena sa uskutoční bez ďalších dokladov.
4. ZMENY V SLUŽBE
Zákazník má možnosť meniť počet rohoží, a meniť frekvenciu výmen tak, že kontaktuje zákaznícky servis Breco s.r.o. Redukcia počtu rohoží môže byť maximálne do výšky 50% počiatočného počtu, ktorý bude uvedený v pôvodnej objednávke. Zákazník bude potvrdzovať zmeny v službe písomne, t.j. emailom, alebo poštou. Fakturácia za služby sa zmení v súlade so zmenami v službe. Zákazník sa zaväzuje informovať okamžite Breco s.r.o. o zmenách, ktoré budú mať vplyv na vykonanie služby.
5. CENA ZA SLUŽBY
Ceny za prenájom a ďalšie služby, sú účtované vo výške špecifikovanej pri objednávke formou vystavenej faktúry alebo individuálne pri uzavretí zmluvy z naším obchodným zástupcom. Breco s.r.o. sa zaväzuje informovať Zákazníka o prípadnej zmene cien najmenej jeden (1) mesiac vopred. Všetky ceny sú uvedené s DPH. V prípade, že výmena rohoží nebola uskutočnená z dôvodov na strane zákazníka, a tento o tom neinformoval v zmysle bodu 4 týchto podmienok Breco s.r.o. je oprávnený účtovať zákazníkovi za služby, ako za vykonané.
6. VYŠŠIA MOC
V prípade zásahu vyššej moci bude Breco s.r.o. okamžite informovať Zákazníka o dôsledkoch na službu. Vplyvy vyššej moci môžu byť napríklad: prírodné katastrofy, štrajk zamestnancov, požiar, vojna a.i. Z dôsledkov vplyvu vyššej moci nevyplývajú žiadne nároky pre zmluvné strany.
7. PREDMET VLASTNÍCTVA
Breco s.r.o. zostane vlastníkom prenajatých rohoží, a má exkluzívne právo čistiť a opravovať ich. Zákazník je zodpovedný za prípadnú stratu, alebo znehodnotenie rohože v jeho priestoroch tak, že sa nedá ďalej používať. V tomto prípade zaplatí Zákazník náhradu rohoží podľa cenníka náhrad: Aktuálne ceny náhrad rohoží sú: Malá rohož 90 x 40 cm Breco Velur Klasik 20,00 EUR, 115 x 200 cm Breco Velur Klasik: 99 EUR, 150 x 300 cm Breco Velur Klasik 199 EUR
8. PLATNOSŤ ZMLUVY
Zmluva nadobúda platnosť odo dňa podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva platí na obdobie jedného (1) roka odo dňa podpisu. Po uplynutí jedného roka sa platnosť zmluvy predlžuje vždy na nasledujúci jeden (1) rok, ak niektorá zo zmluvných strán nedoručila písomnú výpoveď zmluvy. Písomná výpoveď musí byť doručená druhej strane vždy aspoň dva (2) mesiace pred uplynutím zmluvného obdobia.
9. VÝPOVEĎ
Ak niektorá zo zmluvných strán opakovane poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, je druhá strana oprávnená vypovedať zmluvu aj pred uplynutím zmluvného obdobia. V takom prípade musí byť písomná výpoveď zmluvy doručená najmenej jeden (1) kalendárny mesiac pred termínom ukončenia platnosti zmluvy. V prípade, že zákazník vypovedá zmluvu pred ukončením zmluvného obdobia špecifikovaného v bode 8 tejto zmluvy, z dôvodov iných, ako je porušenie zmluvných povinností zo strany Breco s.r.o. , zaplatí Breco s.r.o kompenzáciu vo výške päťdesiat (50)% zo sumy fakturácie za zvyšok zmluvného obdobia. V prípade, že zákazník nezaplatí faktúru za služby vykonané Breco s.r.o. je oprávnený vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou.
10. PLATOBNÉ PODMIENKY
Fakturačné obdobie je štyri (4) týždne, doba splatnosti je 14 dní. V prípade, že Zákazník neuhradí faktúru v termíne splatnosti, Breco s.r.o. je oprávnený účtovať úrok vo výške 0,03 % za každý deň po lehote splatnosti.
11. SPÔSOB PLATBY
Prevodom na bankový účet Breco s. r. o.: Slovenská sporiteľňa SK5509000000005182187541, GIBASKBX, na základe vystavenej faktúry.
12. SPORY
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzájomným rokovaním. V prípade, že ani tak nepríde k dohode, bude predmet sporu riešený súdnou cestou na súde podľa miestnej príslušnosti.
13. DÁTUM A PODPIS
Zmluva za prenájom bude vyhotovovaná v dvoch (2) exemplároch, jeden pre každú zmluvnú stranu. Zástupcovia zmluvných strán svojim podpisom tiež potvrdzujú, že sú oprávnení pre podpis tejto zmluvy. Ak bola zmluva o prenájme uzavretá elektronicky formou e-mailu alebo objednávkového formulára. Nájomca obdrží dva originály a následne podpísaný pošle na adresu: Breco s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra.
Zmluva o prenájme vstupuje do platnosti dátumom podpisu oboch strán.